#10
0%

گفتگوی دیدنی شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون ایرانیان کانادا در سال 2011

آرشیو تلویزیون ایرانیان کانادا گفتگوی فرامرز پورطاهری با #شاهزاده_رضا_پهلوی در تورنتو کانادا این گفتگو در سال 2011 در تورنتوی کانادا...
  #12
0%

گفتگوی دیدنی شاهزاده رضا پهلوی 10 سال پیش در مورد تحولات ایران

آرشیو تلویزیون ایرانیان کانادا گفتگوی فرامرز پورطاهری با #شاهزاده_رضا_پهلوی در تورنتو کانادا این گفتگو در سال 2013 در تورنتوی کانادا...