فعالیت های جامعه پزشکی و خدمات درمانی خارج از کشور در مقابل جنایات و فساد سیستماتیک رژیم اسلامی

24
0

گفتگو با دکتر سعید گنجی زواره – پزشک داخلی, اپيدميولوژیست , استادیار دانشگاه بریتیش کلمبیا
گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca