همبستگی جهان با جنبش آزادیخواهی مردم ایران

38
0

به دنبال آفتاب – دکتر سیاوش اسدپور
میهمان این برنامه خانم ونوس ترابی – نویسنده و پژوهشگر دانشگاه تورنتو/ نویسنده کتاب – پی نوشت : اپراتور
P.S. Operator ′′ written by Venus Torabi

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca