ایران مستعمره روسیه و ولادیمیر پوتین

94
0

تحلیل تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و تاثیر آن بر مذاکرات اتمی در وین
گزارش و چشم انداز برنامه ای ار ا. افشین جم کنشگر اجتماعی, سیاسی و فعال حقوق بشر
میهمانان این برنامه
مهندس کوروش زعیم – عضو شورای مرکزی جبهه ملی سامانه ششم
جهانشاه رشیدیان – نویسنده, کنشگر سیاسی و فرهنگی

905 370 0616 Ext 213

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca