مذاکرات هسته ای نتیجه نخواهد داشت, فروپاشی حتمی است, باید آماده بود

302
0