گزارش ایران فردا درباره مجید جوهری نماینده مجلس کانادا

1203
0

در این بخش : ادامه گزارش ایران فردا درباره آقای مجید جوهری نماینده مجلس کانادا و گزارشی از نقش صرافی های کانادا در پول شویی.
گفتگوی دکتر سیاوش اسدپور با آقای افشین جم

source