مسعود مولوی قبل از ترور در مورد مجید جوهری نماینده پارلمان کانادا و ارتباط او با مقامات ایران چه گفت

1064
0

source