مسعود مولوی قبل از ترور در مورد مجید جوهری نماینده پارلمان کانادا و ارتباط او با مقامات ایران چه گفت

1141
0

source