Dr. Naser Abedi – 22 June 2017 – ITC TV

882
0

دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی کانادا
در این برنامه در مورد حضانت فرزندان بعد از جدایی در حقوق خانواده صحبت شده است.

source