چطور به اهداف خود برسیم..؟

راه های #موفقیت چیست؟

مزدک پورجعفر
روان درمانگر و استاد کالج

#تلویزیون_ایرانیان_کانادا #تلویزیون_ایرانیان_تورنتو #کانادا #مهاجرت #زندگی #روانشناسی

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing