وجود سران نظام در خارج از ایران و در کشورهایی که اقامت دارید را برایشان جهنم کنید

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing