هشدار به ایرانیان که به کشورهای همسایه ایران رفت و آمد میکنند

هشدار به عمال رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم
گفتگو با مینا احدی, کنشگر مدنی و حقوق زنان – علیه اعدام
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing