حکم اخراج پناهجوی ایرانی پس از چهار سال کار و زندگی قانونی در کانادا علیرغم خطر بازگشت به ایران

هانی قجریان پناهجوی ایرانی که سالهاست در کانادا به صورت قانونی کار و زندگی میکند از خطر اخراج خود به ایران میگوید
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing