حقایق زندگی در کانادا از زبان مهاجران!

یک فنجان چای – فصل اول – گروه دوم – میزبان شامی

برای ثبت نام و شرکت در رئالیتی شو یک فنجان چای به لینک زیر مراجعه کنید
https://itctv.ca/tea

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

100 %

User Score

1 ratings
Rate This

Sharing