تاثیرات اعتیاد بر خانواده – Dr. Noushin Khasteganan

دکتر نوشین خستگانان مشاور رسمی اعتیاد در کانادا
اعتیاد به مواد مخدر آسیب هایی که این بیماری در فرد معتاد ایجاد میکنند به قدری زیاد است که افراد اطراف او را هم تحت تاثیر می گذارد. اگر یک خانواده را به صورت قایق تصور کنید، اعتیاد مثل این است که یک نفر زیر پای خودش را سوراخ کند. همین مسئله باعث می شود که بقیه اعضای خانواده نیز تحت تاثیر بگیرند و آسیب های زیادی در آن ها ایجاد شود.

source

Reviews

100 %

User Score

1 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment