امشب مردم ایران فریاد مرگ بر خامنه ای و مرگ دیکتاتور سر دادند

مزاکرات وین در انتها به جایی نمیرسد
گزارش و چشم انداز برنامه ای ار ا. افشین جم کنشگر اجتماعی, سیاسی و فعال حقوق بشر
گفتگو با محمد نیک بخت فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
و جهان شاه رشیدیان : کنشگر سیاسی و فرهنگی, نویسنده

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing