آشنایی با مایکل پارسا کاندید و نماینده حال حاضر پارلمان استان انتاریو

https://instagram.com/michaelparsa

انتخاب با شما🟦

#election_ontario #ontario2022 #michael_parsa #parsa #canada #ontario #richmondhill #michaelparsa
#کانادا #انتخابات #پارلمان_اونتاریو #مجلس_اونتاریو #کانادا #تورنتو #ریچموندهیل #پارسا #مایکل #مایکل_پارسا #نماینده_مجلس #ایرانیان_کانادا #پارلمان

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing