اولین قطعنامه مربوط به تحقیقات استیضاح ترامپ تصویب شد

580
0

جنگ سیاسی / گفتگوی دکتر سیاوش اسدپور با آقای افشین جم

source